Valná hromada

Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada. Valnou hromadu svolává a její průběh řídí prezident klubu, respektive pracovní předsednictvo. Valná hromada se svolává nejméně jednou ročně. Mimořádná valná hromada se koná na žádost nejméně 1/3 členů klubu nebo na žádost nadpoloviční většiny členů výkonného výboru. Žádost o svolání mimořádné valné hromady se podává výkonnému výboru klubu písemně, s uvedením důvodu pro svolání. Mimořádná valná hromada klubu se koná nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti o svolání mimořádné valné hromady.